Оряхово


Издаване на музикалните произведения на композитора Дико Илиев


Категория : Моята история / нашата история
photo

Издаване на музикалните произведения на композитора Дико Илиев

Музиката за духов оркестър в България през ХХ век е свързана неотлъчно с името на Дико Илиев. Ненадминати­те му и неповторими музикални произведения са вълнували и вълнуват и до днес българския народ. Това, с което Дико Илиев записва своето име в българската музикална култу­ра, са неговите хорa за духов оркестър.

Военният музикант и диригент, народният композитор Дико Илиев (1898–1984) е творил музика за духов оркестър – хорa, ръченици, маршове, китки, танга, валсове, румби, фокстроти и други. Единственото му произведение за сим­фоничен оркестър е рапсодията „Танц на жетварките“.

Дико-Илиевите произведения са записани на грамофон­ни плочи, на аудиокасети и компактдискове и разпростра­нени по всички краища на света.

Твърде любопитна е историята, свързана с първото из­дадено хоро на композитора „Игривата вдовица“ (право), написано около 1934 г. и посветено на негова племенница.

През 1937 г. Акционерно дружество „Симонавия“ в София, което изработвало грамофонни плочи, по някакъв мистерио­зен начин се снабдило с партитурата на хорото, записало го, сложило му името „Варненско хоро“ и го пуснало в продажба. Дико Илиев разбрал случайно за това от негов приятел, кой­то си купил плочата. Отишъл в магазина на „Симонавия“ и поискал да си купи плочата, но тя била свършила.

Той завел дело срещу акционерното дружество не само за присвоеното хоро, но и за подмяната на името му. Спече­лил делото и поискал „Симонавия“ да съобщи във вестни­ците, че хорото е негово и се нарича „Игривата вдовица“. Дни наред във вестник „Утро“ се отпечатвало следното съ­общение: „Пуснатата грамофонна плоча „Орфей“ № 1045 на страна № 2479, издадена под заглавие „Варненско хоро“ е композирана от Дико Илиевъ под името „Игривата вдови­ца“. „Симонавия“ А.Д. – София“.

Музикалното издателство „Балкантон“ издава грамофонна плоча „Дико Илиев – Хора и ръченици“, която включва 11 произведения на Дико Илиев със записи от фо­нотеката на БНР в изпълнение на Представителен духов оркестър при ВНВТУ „Тодор Каблешков“ София с диригент Христо Тонев (10 произведения) и духов оркестър с дири­гент Христофор Раданов (1 произведение).

Следващата грамофонна плоча на „Балкантон“ със за­главие „Дико Илиев – Хора и ръченици за духов оркес­тър“ съдържа 12 музикални произведения, чиито заглавия не се повтарят с тези от преходната плоча. Отново изпъл­ненията са на Представителен духов оркестър при ВНВТУ „Тодор Каблешков“ София с диригент Христо Тонев. По вре­ме на записите на дванадесетте произведения Христо Тонев поканил Дико Илиев да присъства и по свой избор и же­лание да дирижира някои произведения. Композиторът из­брал и дирижирал две хорà– „Игривата вдовица“ (право) и „Букьовско хоро“ (еленино).

Албум от 2 плочи на „Балкантон“ със заглавие „Избра­ни хор¡ и ръченици за духов оркестър от Дико Илиев“ съдържа 24 произведения, като 4 от тях не се съдържат в предходните две плочи. Записите в албума са на духовия ор­кестър при ВНВТУ „Т. Каблешков“ с диригент Христо Тонев. Христо Тонев бил диригентът, който се отнасял с изключи­телно уважение към Дико Илиев и най-голямата заслуга за издаването на произведенията му е негова.

„Балкантон“ издава грамофонна плоча със заглавие „Хора и ръченици“ с 9 Дико-Илиеви произведения и ал­бум от 2 плочи „Тайната на българските празници в хората на Дико Илиев“ с 20 произведения с изпълнения на Софийски духов оркестър с диригент Сашо Михайлов.

С появата на аудиокасетите и компактдисковете, Дико-Илиевите произведения вече се издават и на новите музикални носители.

„Балкантон“ издава аудиокасета „Дико Илиев – избра­ни хора и ръченици“ – I и II част с изпълнения на духови­теоркестри с диригенти на Христо Тонев и Сашо Михайлов.

„Балкантон“ издава компактдиск със заглавие „Тайна­та на българските празници в хората на Дико Илиев“ с 20 произведения в изпълнение на Софийски духов оркес­тър с диригент Сашо Михайлов.

По повод 100-годишнината от рождението на Дико Или­ев (1998 г.) Инициативен комитет в гр. Оряхово финанси­ра издаването на компактдиск и аудиокасета „100 години Дико Илиев – Дунавско хоро“, реализирани от Музикал­на къща „Mega music“.

Музикална къща „Milena Records“ издава в поредицата „Майстори на българския фолклор“ аудиокасета и компактдиск със заглавие „Дико Илиев – Дунавско хоро“ с избра­ни 14 произведения. Изпълненията са на духовия оркестър при ВНВТУ „Т. Каблешков“ с диригент Христо Тонев.

НЧ „Надежда 1871“ в Оряхово след честването на 100 години от рождението на Дико Илиев си поставя задача да бъдат издирени, записани и издадени непубликувани про­изведения на композитора.

През 2003 г. по повод 105 години от рождението на Дико Илиев, читалището с помощта на дарители и съдействието на БНР и Представителен духов оркестър при ГЩ на БА с гост-диригент Иван Денов (ученик на Дико Илиев), издава компактдиск със заглавие „Ореховска идилия“ с 12 неиз­дадени произведения.

През 2005 г. е издаден компактдиск „Танц на жетвар­ките“ (заглавието е по едноименната рапсодия на компо­зитора за симфоничен оркестър) с 11 неиздадени творби. Записът на „Танц на жетварките“ е реализиран с Разград­ската филхармония с диригент проф. Николай Тонев и Ге­орги Чимширов. Останалите 10 произведения са записани от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „Надежда 1871“ Оряхово с диригент Кузман Кузманов.

През 2008 г. БНР издава компактдиск „110 години от рождението на Дико Илиев и 70 години от първото из­пълнение пред БНР“ с 12 избрани творби.

През 2013 г. е издаден компактдиск „Спомени“ (заглави­ето е по едноименно хоро) с 15 неиздадени произведения. За­писите са реализирани от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „Надежда 1871“ Оряхово с диригент Кузман Кузманов.

През 2015 г. е издаден компактдиск „Буйна младост“ (заглавието е по едноименно хоро) с 15 неиздадени произ­ведения. Записите са реализирани от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „Надежда 1871“ Оряхово с диригент Кузман Кузманов.

По повод 20-ите Празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ – Оряхово 2016 е издаден компактдиск със заглавие „Гордостта на България“ (по едноименната китка) със 7 неиздадени произведения на композитора. Записите са реализирани от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „На­дежда 1871“ Оряхово с диригент Кузман Куз­манов.

Всяко едно от му­зикалните произве­дения на Дико Илиев носи заглавие, свърза­но с конкретен повод или събитие. До август 2016 г. са издадени 57 хорà и ръченици, 15 марша, 4 народни китки, 1 валс, 4 танга, 2 румби, 1 фокстрот и рапсодията за симфоничен оркестър „Танц на жетварките“. Цифрата на издадените произведе­ния е внушителна. НЧ „Надежда 1871“ в гр. Оряхово про­дължава дейността по издирване и издаване на неиздадени музикални произведения на композитора Дико Илиев. Все още се намират такива в различни населени места в Севе­розападна България.

В днешно време издадените музикални произведения са достояние на неговите почитатели, те са неотменна част от празненствата в България. Неповторимото му творчество живее вече 100 години и ще радва поколенията. Първото му хоро – „Искърско хоро“, е написано през 1916 г. на фронта по време на Първата световна война. С „Дунавско хоро“ по­срещаме настъпването на всяка Нова година, с „Дунавско хоро“ всички българи по всички краища на света остават завинаги българи.

Информатори / Автори
Нели Александрова/ В: "Духовата музика - ХХ век - емблемата на Северозападна България", 2017

Истории от Оряхово