Враца


Врачанските училища по време на Първата световна война (1914-1918г.)


Категория : Моята история / нашата история
photo

Врачанските гимназиални училища по време на Първата световна война (1914-1918г.)

Врачанската училищна мрежа в периода на войните (1912-1918) се състои от шест първоначални училища: НУ "Христо Ботев", НУ "Митрополит Константин", НУ "Иванчо Младенов", НУ "Козма Тричков"," Първоначално училище "Св. Вознесение" и НУ "Софроний Врачански"; две прогимназии: Мъжка прогимназия "Иванчо Младенов", Девическа прогимназия "Козма Тричков" и  две гимназии, които се развиват в пълни,  през военните години - Мъжка гимназия цар "Борис III" и Девическа гимназия "Козма Тричков".
 
 
МЪЖКАТА ПРОГИМНАЗИЯ “ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ          
Учебната 1912/13 година е злощастна за цяла България и това засяга и учебното дело. След обявяване на общата мобилизация поради започващата Първа Балканска война, на 17 септември 1912 г. учителите от мъжката прогимназия постъпват в полковете и се отправят за турската граница. Всички училища са затворени.
Учебните занятия се подновяват на 14 февруари 1913 г., като учебните часове се поемат единствено от учителките, поради мобилизацията на мъжете, които са задържани на фронта. Прогимназията продължава занятията си до края на учебната година с недостатъчен персонал с невзети учебни предмети, при много лоши условия за работа. Войната оказва пагубното си въздействие и върху учебното дело.
В края на учебната година настъпва ново нещастие за прогимназията. Румънските войски окупират Северна България и завземат град Враца. Училищните сгради са превърнати в  казарми. Градът и прогимназията  са  изпразнени  от  румънските  войски  едва на 5 август 1913 г.
Но поради разпространяващата се холера между гражданите, училищата в града се отварят в средата на октомври 1913 година. Учебната 1913/14 година започва при много неблагоприятни условия: поради не предадения материал през миналата военна учебна година, който се взема през настоящата, което допълнително обременява учениците. Както целият обществен живот, така и учебното дело е подчинено на главната цел - решаването на националния идеал, затова МНП излиза с Окръжно №12353 от 1913 година. Поставя се основната задача да се засили възпитанието на младежта в национален и патриотичен дух. Окръжното се обсъжда от учителските колективи на педагогически съвети
Но учебното дело в града почти не успява да се нормализира, защото избухва Първата световна война. Тригодишната жестока война разстройва държавния и стопанския живот на цялата страна. В тези трудни военни условия учениците се хранят лошо, недостига хлябът с нормирана дажба до 300-400 гр., месото е с купони по 250 гр. на лице и то не за всички. Липсват обувки и дрехи, поскъпването на цените довежда до контрабанден начин на снабдяване с платове. Расте спекулата. Униформата на учениците е отменена и това довежда до нарушаването на правилника за вътрешния ред.
На 20 септември 1918 г. учебните занятия се нормализират и започва да се работи по нова програма. Но войната продължава своето въздействие върху учебния процес, появява се така наречената „нова болест” - испанска инфлуенца, която през октомври месец взима епидемични размери. Болестта поразява не само учениците, но и учителите. Всичко това пречи на нормалния ритъм на учебните занятия. На 30 октомври всички училища са затворени по решение на хигиеничния съвет. На 17 ноември отново са подновени учебните занятия.
Учебната 1918/19 година започва с проблеми, но постепенно  учебният  ритъм  се  възстановява  и  на 11 юли 1919 година на учителски съвет се обсъжда въпросът с учебните заведения поместени в Мъжката прогимназия  “Иванчо  Младенов”: “поради  наличността на големия брой ученици от мъжката прогимназия, абсолютно невъзможно и немислимо е спазването на реда, дисциплината и морала на учениците и ученичките от трите училища”. Целта е да се изведат паралелките на първоначалното училище и паралелките на девическата прогимназия.
Но очакваната промяна не се осъществява, защото само след пет дни от този важен съвет се издава закон, с който се въвежда реорганизация на учебното дело. Реформата от 1919 година довежда до съществена промяна в статута на народните прогимназии.
Във Враца след реформата съществуват две прогимназии: Първа смесена прогимназия “Иванчо Младенов”, която е наследник на Мъжката прогимназия и Втора смесена прогимназия - наследник на Девическата прогимназия.
Първа смесена прогимназия остава в сградата на “Иванчо Младенов”. Втора смесена прогимназия извършва водосвет на 1 септември 1919 г. в сградата “Козма Тричков”. Съвместно с Девическата гимназия, втора смесена прогимназия учи само през учебната 1919/20 година.
 
ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "КОЗМА ТРИЧКОВ"
Реформата от 1909г., с която се обособяват прогимназиите като продължение на първоначалните училища с три годишен курс на обучение, заварва държавното девическо училище като VI-то клано. според закона във всеки окръг трябва да има поне една девическа и една мъжка гимназия. Пълното развитие на Девическата гимназия се постига през учебната 1913/14учебна година с отварянето на V-ти гимнaзиален клас. 
Поради разпространяващата се холера между гражданите, училищата са затворени в града. Отварят се през средата на октомври 1913г. Учебната 1913/14г. започва при много неблагоприятни условия - непредаден материал от миналата военна година, който е оставен да се преподава през текущата 1913/14г., което допълнително обременява учениците. Румънските войски са нанесли огромни щети, засягащи материалната база на училището. Според една румъно-българска комисия щетите се изчисляват на 12000 лв. Разрушени кабинети, замърсени и счупени стъкла, всичко това довежда до забавяне на учебните задължения, поради започналия ремонт на сградата. Войната нанася и други сериозни поражения на учебното дело: разбита е касата при училището, архивът е разкъсан и разпилян по всички учебни стаи. Изгубени са важни документи, преписки, книги. През 1914г. започва подялба на архивната документация на прогимназията от гимназията.  Започва завеждането на нов архив на двете учебни заведения, не само поради подялбата, но и поради унищожения през войните. На 20 октомври 2013г. двете гимназии в града отслужват панахида за дадените жертви в двете войни от Девическата и Мъжката гимназия. В сражения срещу гърците е убит учителят Наум Атанасов от Девическата гимназия.
 Въпреки неудобствата през 1913/14г., гимназията завършва своето пълно развитие с V-ти гимназиален клас и дава първият си випуск. според новата организация. През същата година Девическата прогимназия напуска сградата "Козма Тричков" и се премества в сградата на Мъжката прогимназия "Иванчо Младенов", където започват учебните занятия за новата 1913/14г. Но поради факта, че Девическата гимназия е държавна от 1911г., цялото общинско имущество на Девическата прогимназия е взето и преместено в  училищната сграда "Иванчо Младенов", което  оголва сградата на гимназията. На 4 март 1914 г. умира врачанският благодетел Иванчо Младенов. Учебните занятия са отменени. Всички ученички и учители придружават тленните  останки на видния дарител.
За учебната 1914/15 г. в Девическaта гимназия постъпват 330 ученички, в 10 паралелки от първи до пети клас по две.
Учебните занятия започват на 2 септември 2014г. Девическата гимназия е ревизирана на 23, 24 и 25 ноември от главния инспектор по български език и литература, г-н Ив. Дирев, който всъщност прави ревизия по часове, а също така и административно. През учебната година редовно се провеждат беседи на различни теми, изнасяни от учителите на гимназията, които разширяват и oбогатяват културата на ученичките. Провеждат се и съобразно годишния план на училището родитело-учителски срещи. Регистрирани са и прояви на благотворителност по инициатива на учащите се за подпомагане на бедните ученички.
Учебната година завършва на 29 юни 1915 г. – Петровден, с годишен акт в читалище "Развитие", съвместно с мъжката гимназия.
През военните години съставът на Девическата гимназия расте и през учебната 1918/19 година броят на ученичките се увеличава почти два пъти в сравнение с началото на Първата световна война общо са 14 паралелки от първи до пети клас с 602 записани ученички.
Поради големия брой в паралелките става наложително разделението на тези в първи, трети и четвърти, т. е., за да се провеждат нормални учебни занятия са необходими не 14, а 17 паралелки за учебната 1918/19 година. Това води и до увеличение на педагогическия персонал на 25 учители. Учебната програма е изчислена на 14 паралелки, т. е. общо 392 часа (28 часа по 14 пар. = 298). Поради световната война гимназията работи с намален норматив - седмичен по-малко с 272 часа - със 120 часа по-малко на седмица. Това се налага от факта, че на 24 09. 2018г. военните части реквизират учебната сграда на  Девическата гимназия за болница и занятията са прекратени. Подновени са на 3.10. 2018г. и обучението се води в крилото на зданието, което има 5 учебни стаи. а седмичното време е разпределено между мъжката и девическата гимназия така: 1. Мъжката гимназия има учебни занятия в понеделник, вторник и сряда. 2. Девическия гимназия - четвъртък, петък и събота- цял ден, а неделя до обяд.
Началото на учебната 1918/19 година е бурно и неспокойно за врачани. Тригодишната жестока война разстройва държавния и стопанския живот на цялата страна. В тези трудни военни условия ученичките се хранят лошо, недостига хляба, а месото е с купони; липсват обувки и дрехи. Освен това директорът на гимназията констатира голяма разпуснатост между ученичките, което се дължи на липсата на контрол от страна на бащите, които са на фронта. Липсата пък на редовни занятия довежда до злоупотреба със свободното време, а контролът от страна на учителите е занижен, поради тяхната мобилизация.
На 20 октомври 1918 г. учебните занятия се нормализират и започва да се работи по нова програма. Но войната продължава да оказва своето въздействие върху учебния процес. Появилата са т.нар. "нова" болест-испанска инфлуенция през октомври взима епидемични размери. Не остава семейство, което да не е поразено от нея. От всеки клас ежедневно отсъстват по 10-15, дори 20 ученички, които боледуват продължително и отсъстват по 10-15 и повече дни. Болестта поразява и учителите. Всичко това пречи на нормалния ритъм на учебните занятия. На 30 октомври по решение на хигиеничния съвет всички училища са затворени, поради епидемията от "испанската инфлуенция". На 17 ноември учебните занятия са подновени. Учебната година преминава изцяло под знака на благотворителността. Ученичките организират забавления към различните благотворителни организации за подпомагане войниците на фронта и техните семейства.
На 17 януари 1919 г. умира баба Цвета Кръстенякова - първата учителка в града в првото девическо училище, отворено през 1843г. Ученичките участват в погребението на врачанската просветителка.
На 12 април 1919 г. сградата окончателно е изчистена от войската, помещавала се в училището от 2 декември 1918 г.
До края на учебната година ученичките честват Първи май - Денят на цветята и края на учебна.
 
МЪЖКА ГИМНАЗИЯ "ЦАР БОРИС III
След построяването на сградата на мъжкото светско училище през 1840 г., то в нея се помества началното "Вознесенско" училище, след това мъжкото училище е поместено в "Медресето" и накрая в собствена сграда, построена през 1895 г.
Съществуването на гимназия в окръжния град е абсолютно необходимо, за да обхване по-голямата част от младежите както в града, така и в окръга, които са 20% от учениците.
Обособена като самостоятелно учебно заведение с пълен гимназиален курс на обучение, в мъжката гимназия през учебната 1913/14 година, учат 489 ученици.
Мъжката гимназията "Цар Борис III” през военните години 1912-1918г.  има идентична история с историята на Девическата гимназия "Козма Тричков"и съдбата й е неразривно свързана с учебното дело на града.
***
Град Враца е град с дълбоки просветни традиции още от епохата на Възраждането, така че тежките военни години на двете Балканските войни 1912/13  и Първата световна война 1915/18, не прекъсват учебното дело в града, въпреки че българското общество изживява тежка политическа, икономическа и морална криза от рухналия национален идеал и двете национални катастрофи. Съхраняването и оцеляването на учебния процес се дължи на усилията и далновидността на институциите в града като община, училищно настоятелство, образователните инспектиращи органи и не на последно място врачанската общественост. Истински подвиг за врачани е, че не допускат прекъсването на учебния процес в града, че техните деца не само ходят на училище, но и се трудят в осиротялото семейно стопанството без баща, дядо, по-голям брат. Жаждата за знания в онова време не спира и сред девойките, което доказва увеличения почти два пъти състав на Девическата гимназия "Козма Тричков" през последната военна година 1917/18 г.  
 
БИБЛИОГРАФИЯ
1.Двуезично завещание на Козма Тричков  датирано от 14 февруари 1867 г. Козма Тричков и неговий завет. Букурещ. Национална типография на Антренер и-сие Радулеско, 1867 / На румънски и български /, с.1-2; Завещанията на врачанските благодетели Козма Тричков и Григория Найденов. Враца, Апостолов и-сие Ангелов, Централна печатница, 1929, С., с.1-2.
2. Велев, С., Златната книга на дарителите за Народна просвета, кн.1, П., 1907.
Йоцов, Д., пос. съч., т.1, с.167.
3. Семеен архив Хаджитошеви, т.1, С., 1983, БАН, Документ ¹462, с.531 и приложение с.800.4. Йоцов, Д., пос. съч., т.1, с.169-170.
4 Йоцов, Д., Културно-политическа история на Враца, т.2, С., 1937, с.199.
5.Завещанието на Иванчо Младенов от 1910 година; Пашев, Г., Златната книга на дарителите за Народната просвета, кн.2, С., 1923
6.Чакъров, Н., Христоматия по история на българското образование, С. 1953, с.327-330
7. ДА. Вр.ф 28к.оп.1,а.е.179л.73-156
8. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.194л.124
9. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.221л.4
10. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.222л.243-276
11. Пак там .ф 28к. Пак там оп.1,а.е.179л.8-174
12. Пак там .ф 223 к.оп.1,а.е.221л.4-237
13. Пак там..ф 458к оп.1,а.е.1л.1-184
14. Пак там. .ф 145к.оп.1,а.е.147л.1-8
15. Пак там .ф 145.к.оп.1,а.е.171л.1-18
16. Пак там .ф 145к.оп.1,а.е.6л.1 .,
17. Пак там .ф. 28к.,оп.1,а.е.4, 1-198л.

Информатори / Автори
Светла Димитрова / 100 години от участието на врачанци в Първата световна война, 2016

Истории от Враца