Враца


Първоначалните училища по време на Първата световна война (1914-1918г.)


Категория : Моята история / нашата история
photo

Първоначалните училища по време на Първата световна война (1914-1918г.)

Врачанската училищна мрежа в периода на войните (1912-1918) се състои от шест първоначални училища: НУ "Христо Ботев", НУ "Митрополит Константин", НУ "Иванчо Младенов", НУ "Козма Тричков"," Първоначално училище "Св. Вознесение" и НУ "Софроний Врачански"; две прогимназии: Мъжка прогимназия "Иванчо Младенов", Девическа прогимназия "Козма Тричков" и  две гимназии, които се развиват в пълни,  през военните години - Мъжка гимназия цар "Борис III" и Девическа гимназия "Козма Тричков".
СЪСТОЯНИЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Проблемите, свързани с първоначалните училища във Враца, се решавали на Общ учителски съвет, който се е събирал редовно на заседания и е имал пряка връзка с Врачанското училищно настоятелство. В този съвет са участвали представители от всички училищни настоятелства в града и се е ръководел от председател избиран с тайно гласуване.
 Началното образование е било задължително по силата на член 78 на Търновската конституция, който постановява, че първоначалното образование е безплатно и задължително за всички поданици на Българското княжество. Общият училищен съвет непрекъснато се е занимавал с проучването на децата, подлежащи на задължително обучение и изготвянето на списъците на подлежащите на обучение ученици. Поддържал е тясна връзка с родителите, за да не се прибягва до глоби, а чрез убеждение децата да посещават редовно училището.
През декември 1914 г. Общият съвет предприема подписка сред по-заможните ученици за попълване на учредения фонд "Благодетел". Констатира се, че училищният съвет е разполагал със сумата от 211 365 лв.
От списъка на Врачанската община през 1915 г. се вижда, че въпреки започналата война, която все още не е засегнала пряко българите, записалите се в главните книги на училищата през учебната 1914/15 година са почти 100 % - 1651 ученика, при подлежащи 1654. Стремежът е бил децата да бъдат записани доброволно, без намеса на властите.
 През този период учителите са били 30 за всички начални училища. Учебните занятия са се водили преди обяд и след обяд - предимно за третото и четвъртото отделение. Учителите са били запознати с изследванията за детската претовареност и непрекъснато са водили борба за премахването на следобедните учебни занятия. Мотивите са свързани най-вече от загриженост за детското здраве, "едничкото спасение от израждане на младото поколение е вън от задушливата класна стая, далеч от вербализма, скуката при обучението - там сред природата, като се намали материала и часовете в програмата. Да остане повече време за екскурзии, а това е възможно само с преди обедните часове, без да се накърни с нищо качеството на учебния материал." Съображенията са свързани и с географското разположение на Враца. Градът е изложен на постоянни атмосферни промени и от 12 до 17 часа в града настъпват непоносими горещини, а около училищата липсват сенчести места и прохлада.
Искането се приема и от гражданите на Враца от икономически съображения. Нужно е участието на учениците в дребното земеделие и занаятите. Че това е така, се вижда по системните отсъствия на учениците, особено през есенния и пролетния сезон. За това учениците задължително  в края на септември и началото на октомври се ползват от така наречената "трудова седмица". Основната цел на ваканцията е учениците да с включат в прибирането на реколтата - гроздето и царевицата.
През следващата учебна година 1915/16 занятията са разстроени, защото България се включва в Първата световна война. На 21 септември 1915 г. Общият учителски съвет взима решение учебните занятия да започнат с останалите не мобилизирани 25 учители. Предвид нареждането на МНП и невъзможността в извънредни условия да се водят редовни учебни занятия, съветът решава те да се учи временно по особена програма съставена от отделните учителски съвети при училищата. Търсят се заместници на мобилизираните в армията учители. Общият учителски съвет прави разпределение на обучението на всички училища във Враца и уточнява за всяко датата на започването на учебните занятия. Това е ставало възможно, когато училищата са се изпразвали от мобилизираните граждани за армията.
Учебните занятия, въпреки трудностите и несгодите в образованието почти не са прекъсвали и през 1916/17 учебна година. Общо взето променената програма за обучение е спазена.
При разпределението на отделенията се установява, че десет от тях остават без учител. Всички ученици имат само пред обедни занятия с един допълнителен час повече от нормалната учебна година. Закриват се някои паралелки, за да станат по многочислени отделенията. Тай като много учители са принудени да преподават в няколко училища, Общият училищен съвет иска от инспектората да се командироват десет свободни учители от Оряховско, за да не се разстройва учебното дело в града и отделенията да останат без преподаватели – титуляри. Броят на долните отделения по това време е 15, а в горните – 18. За Коледа децата получават подаръци от фонд „Благодетел”.
През следващата 1917/18 учебна година се прилага и нов подход. Всяко свободно отделение се обучава само три дни от трима учители, които се сменят през три дни и обучават останалите деца.
            В годините на Първата световна война учебният процес е разстроен не само поради мобилизацията, но и повече от учебните сгради са заети или от войскови части или се превръщат в болница. През учебната 1918/1919 година училищата „Христо Ботев”, „Митрополит Константин” и „Иванчо Младенов” служат за болница, а паралелките на основните училища се поместват в останалите свободни училища, както следва:
1. В училище „Св. Вознесение” – 5 паралелки ученици, от средното училище - 5 паралелки и 5 паралелки от училище „Христо Ботев”.
2. В училище „Софроний Врачански” се поместват 8 паралелки от същото училище, 3 паралелки от училище „Козма Тричков” и 4 паралелки от училище „Иванчо Младенов”. В Николачковата къща се поместват четири паралелки от училище „Митрополит Константин” и две паралелки от училище „Христо Ботев”.
Но учебният процес продължава без нарушен ритъм. Честването на забележителни дати и събития се извършва редовно. В архивните документи на Околийската училищна инспекция са отбелязани честванията на празника на нашите просветители Св. Св. Кирил и Методий и местния празник в чест на Христо Ботев. През годината училищата не са инспектирани. Минават на полудневни учебни занятия, поради липса на достатъчен брой класни стаи. Всичките паралелки на началните училища са 31, а класните стаи само 17.
На 17 януари 1917 г. Общият учителски съвет се събира под ръководството на Д. Ценов за разглеждане на Окръжно № 12 353 от 1913г. на МНП. Поради военното време, централно място в това министерско писмо заема изискването за възпитанието на младежта в патриотичен дух.
Сред учениците са регистрирани смъртни случаи. В списъка на децата, подлежащи на задължително обучение и придошлите от другаде през цялата година са регистрирани 1933 деца от двата пола (910 момичета и 829 момчета). Но реално в началните училища са постъпили 1739 деца. От задължително обучение са се отклонили 194 ученици, от които 127 са се явили и по-късно са го напуснали, а 67 учащи не са се явили. За неизпълнение на Закона за задължително обучение родители няма глобявани, тъй като трудните условия не позволяват обхващането на всички деца – липсата на достатъчно помещения, липсата на храна, облекло, обувки.
Учебните занятия за учебната 1918/1919 година започват на 1 септември и завършват на 8 юни1919 година. Изпитите за четвърто отделение са проведени на 9, 10 и 11 юни, а свидетелствата и удостоверенията са раздадени на 16 юни 1919 година.
Краят на учебната година е ознаменуван с "ура" в училищата „Св. Възнесение” и „Софроний Врачански”, в които се дават отчети за вървежа на училищата през годината. Учебната година се състои от 181-184 дни. Занятията във всички паралелки са полудневни. В повечето случаи учебният материал не е довършен по различни причини: болест, полудневните занятия и др. Най-важната пречка си остава липсата на достатъчно училищни помещения, но и недостатъчно учебни пособия, отсъствието в продължителен отпуск на някои от учителките.
Резултатите от обучението, както го представят самите учители по разните предмети е задоволителен. Средната обща оценка е между среден и добър. Числото на преминаващите ученици е 80%, на поправителен изпит остават 5% и 15% остават да повтарят същото отделение.
 
ВРАЧАНСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ” ПРЕЗ 1917/18 УЧЕБНA ГОДИНА
Училището се отваря на 25 август 1917 година, а редовните занятия започват на 1 септември и се прекъсват два пъти. От 3-26 ноември, поради проява на дребна шарка „морбили” и от 18-19 февруари, поради липса на дърва.
Училището чества само празника 20 май – Денят на Ботев, заедно със студентите в София. Ревизирано е от училищното настоятелство и по време на годишния изпит. Регистриран е един смъртен случай от шарка – 27 февруари 1917 година.
Учителският персонал е силно намалял поради мобилизацията. Свободното ІІІб отделение се учи от командированата учителка Мара Буюклийска. Няма регистрирани случаи на отсъствие на учител без отпуск, повишени учители няма, допълнителни курсове също.
За броя на подлежащите на задължително обучение деца няма сведения. В началото на учебната година постъпват 300 деца. През учебната 1915/16 година отсъстват 154 деца от учебни занятия; за 1916/17 учебна година – 187 деца, а през 1917/18 учебна година – 228 деца.
През последната военна година отсъстват съответно 74 повече деца, в сравнение с 1915/16 година и 41 деца повече  в сравнение с 1916/17 година. Поради войната родителите на отсъстващите деца не са представени за глоба.
В училището не се получават: книги, списания и вестници, учебните помагала са употребявани, но негодни няма. Училищното здание е хигиенично.
ВРАЧАНСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ”       
Училището работи с намален учителски персонал, поради мобилизация на един учител. Редовните занятия се водят на половин ден, защото липсва достатъчен персонал в училище „Софроний Врачански”.
Учебната година започва на 1 септември 1917 година, завършва на7 юни 1918 година и има 178 дни. Учебният материал по всички предмети е взет и усвоен добре. През 1916/17 военна година в училището учат 171 ученици разпределени в три отделения - 95 момчета и 76 момичета, , а през 1917/18 учебна година са 166 ученици
НАПУСНАЛИ УЧЕНИЦИ ЗА 1916/17 година: М – 7;     Ж – 4; Всичко – 11;  1917/18 година   М – 3;   Ж – 4;   Всичко – 7.
 
ВРАЧАНСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ КОНСТАНТИН” ЗА УЧЕБНАТА 1917/18 ГОДИНА
Училището е отворено на 25 август 1917 година. Редовните учебни занятия започват на 1 септември същата година. Прекъснати са от 3-26 ноември същата година, поради епидемията от дребна шарка „Морбили”, по предписанието на лекар. Училището не е инспектирано от околийския училищен инспектор. Не са регистрирани смъртни случаи от шарка.
Учителският персонал е в пълен състав. Всички, които са ползвали отпуски са ги оформяли с писмено разрешение.
Учебната година приключва на 07.06.1918 година, а изпитът за завършен курс на ІV отделение е проведен на 9, 10 и 11. Утрото е проведено на 10.06., съвместно с училище „Христо Ботев” и „Св. Възнесение”. В същият ден се раздават и свидетелствата на всички ученици. Годината съдържа 184 учебни дни, през които са проведени три учителски съвета. През 1917/18 учебна година не са набавяни учебни пособия и книги.
Дисциплината през учебната година е задоволителна, тъй като отделенията в малките стаи са претоварени и могат да се обхванат.  Изключени ученици няма. През учебната 1917/18 година училище „Митрополит Константин” заема общинското здание „Николачковата къща”, което не е пригодено за училище. Коридорът е малък, а стълбите – стръмни. Освен това миенето и чистенето на учебното здание  е било само два пъти през годината.
ВРАЧАНСКОТО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
Редовните учебни занятия започват на 01.09. 1917г., но учебната сграда е заета от военно-санитарните власти. Обучението на учениците се води в сградата на НУ „Възнесение”, където се поместват паралелките: Іа, Іб, ІІа, ІІІ и ІV отделение. Останалите две паралелки на Ів и ІІб отделение се обучават в Николачковата къща.                         
 От началото до края на учебната година по липса на помещение учениците се обучават на половин ден. Училището отбелязва тържествено празника на Св. Св. Кирил и Методий и 20 май – Денят на Ботев. През учебната 1917/18 година училището не е ревизирано от никого, поради войната. През годината са регистрирани три смъртни случая.
Учителският персонал работи в намален състав – четирима учители са мобилизирани в редовете на българската армия: Ал. Димитров, К. Александров, Стойчев и Калъпов. На мястото на редовните учители Стойчев и Калъпов, инспекцията е назначила М. Цанков и Р. Тошева. Няма отсъстващи учители без разрешение за отпуск.
В началото на учебната година постъпват 419 деца, броят на отсъстващите ученици за 1917/18 учебна година е 132 момчета и 125 момичета, напуснали 18 момчета и 7 момичета. Родителите не са глобявани. Пречката, която тази година спъва задължителното обучение е, че бащите на учениците са на война и те остават в къщи за помощници на майките си.
Учебната година приключва на 7 юни 1918, а от 7 до 11 същият месец се провеждат изпитите на четвъртите отделения. Поради намалението на часовете, учебният материал не е взет в ІІІ отделение по смятане с десетични чиста. В ІV отделение по естествознание – чуждестранни животни и растения. Техническите предмети: рисуване, пеене и гимнастика не са застъпени в учебната програма за ІІІ и ІV отделения. В І и ІІ отделения са въведени от месец март. Основна пречка за правилния ход на обучението се явява изземането на училището от военните власти, слабият родителски контрол и бедността на родителите.
ВРАЧАНСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
Записването на учениците започва на 25 август 1917 година, а учебните занятия от 01.09. същата година. Прекратявани са от 3 до 26 декември 1917 година, поради епидемия от шарка. Не е инспектирано през изтеклата учебна година 1917/18, учителският персонал е намален, поради мобилизацията. На мястото на Й. Генов, Г. Каменов, Н. Церевски са командировани от селата учителите: Сл. Георгиева и Илина Томова.
Отпуските са взимани ритмично и с разрешение. Допълнителни курсове не е имало.
През учебната 1917/18 година са постъпили в училището 450 ученици.
По различни причини са отсъствали 245 ученици. Училището е препълнено, затова е изпитвало остра нужда от още две училищни здания по разните квартали.
Напуснали ученици
1916/17 учебна година          М – 9;             Ж – 6               Всичко – 15
1917/18 учебна година         М – 9;             Ж - 12 Всичко - 21
 
ВРАЧАНСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”
И тук записването и започването на учебните занятия е в същите дни, както и другите начални училища – 25 август и 1 септември 1917 година. Учебните занятия са прекратени от 02.11. до , поради епидемията от шарка „Морбили” и от 15 до 20 февруари, поради липса на топливо. Учебната година приключва на 7 юни 1918 година. Годишните изпити се провеждат и в НУ „Ив. Младенов”, съответно на 9, 10 и 11 юни 1918 година. Учебният материал е предаден без някои технически предмети, изхвърлени с решение на Общия учителски съвет, поради липса на помещения. Занятията са полудневни.
Общ успех на учениците по предмети варира около "Добър", с изключение  на трето отделение, на което успехът е около "Среден".
През учебната година се предвиждат учителски съвети, които се занимават със следните въпроси:
1. Избиране на комисия за поправителните изпити.
2. Разпределение на седмичната програма и отделенията между учителите.
Общият брой ученици за последната военна година в училището е 1739 като 910 са момчетата и 829 момичетата. Напусналите ученици са 127 общо (68 момчета и 59 момичета).
Записването на учениците става по райони за съответните училища за учебната 1917/18.
1. В училище „Христо Ботев” се записват всички деца, които живеят от мъжката гимназия на изток, юг и североизток.
2. В училище „Митрополит Константин” се записват всички деца, които живеят около църквите „Св. Николай” и Св. Царей”.
3. За училище „Софроний Врачански” всички деца от хармана „Играчката” и новата махала.
4. За училище „Възнесение” децата от Табашката махала и на юг от гарата.
5. Децата откъм Табашкия мост и центъра на града ще се записват в училище „Козма Тричков” и училище „Иванчо Младенов” в един общ списък.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.Двуезично завещание на Козма Тричков  датирано от 14 февруари 1867 г. Козма Тричков и неговий завет. Букурещ. Национална типография на Антренер и-сие Радулеско, 1867 / На румънски и български /, с.1-2; Завещанията на врачанските благодетели Козма Тричков и Григория Найденов. Враца, Апостолов и-сие Ангелов, Централна печатница, 1929, С., с.1-2.
2. Велев, С., Златната книга на дарителите за Народна просвета, кн.1, П., 1907.
Йоцов, Д., пос. съч., т.1, с.167.
3. Семеен архив Хаджитошеви, т.1, С., 1983, БАН, Документ ¹462, с.531 и приложение с.800.4. Йоцов, Д., пос. съч., т.1, с.169-170.
4 Йоцов, Д., Културно-политическа история на Враца, т.2, С., 1937, с.199.
5.Завещанието на Иванчо Младенов от 1910 година; Пашев, Г., Златната книга на дарителите за Народната просвета, кн.2, С., 1923
6.Чакъров, Н., Христоматия по история на българското образование, С. 1953, с.327-330
7. ДА. Вр.ф 28к.оп.1,а.е.179л.73-156
8. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.194л.124
9. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.221л.4
10. Пак там.ф 28к.оп.1,а.е.222л.243-276
11. Пак там .ф 28к. Пак там оп.1,а.е.179л.8-174
12. Пак там .ф 223 к.оп.1,а.е.221л.4-237
13. Пак там..ф 458к оп.1,а.е.1л.1-184
14. Пак там. .ф 145к.оп.1,а.е.147л.1-8
15. Пак там .ф 145.к.оп.1,а.е.171л.1-18
16. Пак там .ф 145к.оп.1,а.е.6л.1 .,
17. Пак там .ф. 28к.,оп.1,а.е.4, 1-198л.

Информатори / Автори
Светла Димитрова / 100 години от участието на врачанци в Първата световна война, 2016

Истории от Враца